Ambulanten met NUL uren-contracten?

Allereerst wil ik aan begripsbepaling doen. Onder ambulanten worden oproepmedewerkers (oproepkrachten) bedoeld, die wekelijks een ander rooster hebben met verschillende werktijden. Het kan zelfs zijn dat er de ene week veel en de andere week geen werk is. Zij worden ook wel medewerkers met “0”-uren contracten genoemd. De werknemer moet komen werken bij iedere oproep, maar de werknemer heeft ook de sociale zekerheid, zoals loondoorbetaling bij ziekte.

Nu het helder is, over welk type medewerkers ik spreek, wil ik kijken naar wat er volgens de Wet Werk en Zekerheid is toegestaan en wat niet.

De werkgever dient altijd het werkelijk aantal gewerkte uren uit te betalen, met een minimum aantal van 3 uur, ook al is er maar 1 uur gewerkt.

Regelmatig spreken wij werkgevers die zeggen: “Ik werk met een team ambulanten en die roep ik op, wanneer ik wil”. Dat is zeker nog steeds toegestaan, maar wel gedurende de eerste 6 werkzame maanden. Let op: Er dient wel een arbeidscontract te zijn, waarin dat is geregeld. Het onderstaande is momenteel “de wet”, ongeacht wat vele werkgevers denken, omdat hun advocaat, accountant of soms wel hun Werkgeversvereniging hen daarover geïnformeerd heeft. De wet is nu eenmaal al sinds 1 juli 2015 gewijzigd en dit is hoe het nu is. Hopelijk doe je hier je voordeel mee.

Houd daarbij in de gaten, dat iedere medewerker die langer dan 6 maanden werkzaam is, GEEN 0-uren contract meer kan hebben, volgens de wet. Deze medewerkers kunnen nog een contract voor bepaalde tijd of een contract van onbepaalde tijd hebben. In beide contractsvormen dient de medewerker een vast aantal uren per maand opgeroepen te worden. Incidenteel kan het aantal gewerkte uren meer zijn, maar zodra dat wat vaker gebeurd, is er sprake van een structurele nieuw aantal uren per maand. Het is helaas niet mogelijk om daarna, éénzijdig, het structurele aantal contracturen naar beneden bij te stellen. Je bent als werkgever, volgens de wet, verplicht om het loon door te betalen (ongeacht het werkelijk aantal opgeroepen uren). Het ondernemersrisico, dat het even wat minder gaat of minder druk is, kan niet afgewenteld worden op de medewerkers, aldus de wetgever. De enige manier om deze situatie te omzeilen, wanneer je dat wenselijk acht, is door 26 weken te wachten. Deze zogenaamde “onderbrekingsperiode” maakt dat de arbeidsrelatie weer van voren af aan begint, als ware die helemaal nieuw.

Kortom: In de eerste 6 maanden van een arbeidsrelatie zijn 0-urencontracten nog toegestaan, maar dan moet dat wel schriftelijk zijn vastgelegd. Dus hier geldt dat als er niet gewerkt is er ook geen loon hoeft te worden betaald! Na 6 maanden zal de arbeidsrelatie altijd een vast aantal oproepuren kennen. Deze wordt gebaseerd op de laatste 3 gewerkte maanden. Bij ziekte dient 70% van het loon te worden doorbetaald, maar dat moet wel minimaal gelijk zijn aan het minimum loon.. Pas nadat het arbeidscontract afloopt, kan de medewerker bij het UWV een ziektewetuitkering aanvragen. Feit is hier wel, dat als de medewerker NIET is opgeroepen en toch ziek wordt, deze geen recht heeft op loondoorbetaling. Ook een ziektewetuitkering kan niet worden aangevraagd. Pas nadat het de arbeidsovereenkomst (van rechtswege) is beëindigd, kan de medewerker een ziektewetuitkering aanvragen.

Door gebruik te maken van de uitzendmogelijkheden die de flexwet biedt via Morgenwerk is er in één keer wel weer van alles mogelijk en zijn de risico’s beperkt: Oproepen naar wens en alleen betalen voor de gewerkte uren. En dat voor 1½ jaar of langer! Daarnaast geen loondoorbetalingsverplichting bij zieke uitzendkrachten. Heldere en adequate contract- en salarisadministratie voor de uitzendkrachten. All-In uitzendtarief; geen verrassingen meer achteraf.

Ik zeg wel eens, de nieuwe Wet Werk en Zekerheid maakt het er verre van eenvoudiger op. Advocaten en uitzendbureau’s, zoals Morgenwerk, kunnen daarbij oplossingen aandragen. Daarna is het aan jou om de meest passende oplossing te kiezen. Een oplossing waarover is nagedacht en waar dus geen verrassingen uit zullen voortkomen.