Chaos door maatregelen in de arbeidswetgeving (WAB) per 2020

Het kabinet is zich nu aan het beraden over de mogelijke maatregelen die de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat heten en welke gepland staan voor het jaar 2020. Minister Koolmees zal deze zomer (2018) het wetsvoorstel naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer. De chaos op de arbeidsmarkt lijkt tot grote hoogte te rijzen. Wat gaat er gebeuren en wat is de kritiek?

De hoofdpunten op een rij:

  1. Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde . Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.
  2. Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
  3. Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden
  4. De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar te aan te gaan. Dit wordt 3 jaar.
  5. Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.
  6. Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.

Er zijn nog meer aanpassingen, maar dit zijn wel de voornaamste. Van belang is hierbij in het achterhoofd te houden dat het zijn van juridisch werkgever, nog immer de nodige “verplichtingen” kent. Zoals de Wet Verbetering Poortwachter en WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

De Werkgevers vakbond VNO-NCW en MKB-Nederland hebben bezwaren tegen de nieuwe plannen. Zij vinden: “Zekerheid voor werkenden is niet alleen afhankelijk van de contractvorm, maar juist ook van mobiliteit op de arbeidsmarkt en investeringen in de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers.” Daarnaast stellen zij: “Ten aanzien van het ontslagrecht moeten werkgevers het vertrouwen krijgen dat zij, als het nodig is, iemand echt kunnen ontslaan”.

De directeur van de NBBU (Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) noemt de WAB een aanval op flexibele arbeid. “De plannen wijken dusdanig af van het regeerakkoord dat uitzenden en payroll geraakt worden en onevenredig duur worden, terwijl de arbeidsmarkt krampachtig in het keurslijf van het vaste dienstverband wordt geperst, ook al past dat niet meer bij deze tijd.”

Er is ook veel kritiek vanuit de vakbonden CNV en FNV. Zo zegt FNV: “Bij een vast contract wil het kabinet aan werkgevers de mogelijkheid bieden om een proeftijd van vijf maanden te hanteren. Dat is erg ingrijpend. Een werknemer is al die tijd vogelvrij. Het is ook misbruikgevoelig, het lokt werkgevers uit om aan de lopende band met korte contracten te werken. Hoe de maatregelen bijdragen aan meer zekerheid voor werkenden is me een raadsel.”

Kortom: Er is de nodige commotie rondom de nieuwe plannen. De WAB zal andermaal laten zien dat er altijd een discussie zal zijn rondom “arbeidswetgeving” en dat we nooit een gulden middenweg gaan vinden. Dat zien we nu met de Wet werk en zekerheid (Wwz sinds 1 jan 2015) waar de nodige kritiek op is en waar de de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) zelfs is bevroren…

Bron: Rijksoverheid, CNV, FNV, VNO-NCW, Flexmarkt en PW.