Disclaimer

De teksten, artikelen, informatiepagina’s etc. op Morgenwerk.nl zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud kan geen rechten worden ontleend. Alle informatie op Morgenwerk.nl of van Morgenwerk dient enkel en alleen als informatievoorziening bij onze diensten. De inhoud vervangt op geen enkele wijze het Nederlands recht of bepalingen die opgenomen zijn in Collectieve Arbeidsovereenkomsten. Wij doen ons uiterste best om te allen tijde volledige en correcte informatie te verstrekken. Desondanks kan aan de inhoud van Morgenwerk.nl geen rechten worden ontleend. Daarnaast is Morgenwerk B.V. niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden en/of fouten en Morgenwerk B.V. behoudt zich het recht voor om informatie en/of prijzen op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Morgenwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade (direct en/of indirect) die op welke wijze dan ook voortvloeien uit de informatie en/of adviezen die op Morgenwerk.nl staan gepubliceerd. Morgenwerk B.V. vrijwaard zich van alle juridische consequenties.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle in deze website gebruikte broncode berusten bij Morgenwerk B.V. en/of haar licentiegevers. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Morgenwerk B.V.

De informatie op deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden onder vermelding van de bron. Morgenwerk B.V. behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie ten allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Morgenwerk B.V. dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.
De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.